RFSL Ungdom

Om ossRFSL

[RFSL Ungdoms] ändamål är:

  • att verka för ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors olikheter. En värld där alla människor, oavsett sexuell läggning, sexualitet, könsidentitet och/eller könsuttryck samt könskaraktäristika, oavsett hur de väljer att uttrycka dessa, har lika rättigheter och skyldigheter samt lika möjligheter att leva och verka,
  • att erbjuda hjälp och stöd till medlem och annan person som hamnat i en svår situation på grund av sin sexuella läggning, sexualitet, könsidentitet och/eller könsuttryck samt könskaraktäristika, eller hur de väljer att uttrycka dessa,
  • att främja forskning samt främja och bedriva saklig upplysning om homo- och bisexualitet, transfrågor samt queera och intersexfrågor som specifikt berör unga,
  • att främja samarbete och samverkan med vuxenförbundet RFSL:s lokala, regionala, nationella och internationella verksamhet, samt
  • att initiera och upprätthålla kontakter med liknande organisationer i och utanför Sverige.

I Västmanland finns inte RFSL Ungdom som lokal organisation, men RFSL Västmanland hanterar även ungdomsfrågor.

RFSL Ungdoms hemsida har mycket bra information:

I RFSL Ungdoms webshop finns mycket bra information som både är gratis och som kostar

https://rfslungdom.se/webshop/

Tex finns Fickhandbok med 11 tips hur skolpersonal kan skapa en #tryggskola. Framtagen av elever inom RFSL Ungdoms projekt Nätverk normkritiska skolgrupper.

https://rfslungdom.se/produkt/fickhandbok-trygg-skola/